บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 2/2501 (สามัญ) วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2501 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1958). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 2/2501 (สามัญ) วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2501 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/213156.
View online Resources