ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2561

ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2561. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/549075.
View online Resources