กฎ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). กฎ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/595117.
View online Resources