กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 89 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 89 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/258271.
View online Resources