ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดสงขลา เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมูลนิธิ (มูลนิธิวิทยาลัยประมงสงขลาติณสูลานนท์)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดสงขลา เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมูลนิธิ (มูลนิธิวิทยาลัยประมงสงขลาติณสูลานนท์). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/106069.
View online Resources