ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3550 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การติดตั้งอุปกรณ์แสงสว่าง และอุปกรณ์ให้สัญญาณด้วยแสง :เฉพาะด้านความปลอดภัย และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การติดตั้งอุปกรณ์ส่องสว่าง และอุปกรณ์แสงสัญญาณสำหรับยานยนต์

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3550 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การติดตั้งอุปกรณ์แสงสว่าง และอุปกรณ์ให้สัญญาณด้วยแสง :เฉพาะด้านความปลอดภัย และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การติดตั้งอุปกรณ์ส่องสว่าง และอุปกรณ์แสงสัญญาณสำหรับยานยนต์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/226606.
View online Resources