กฎ ก.พ. ออกตามความใน พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2485 (ฉบับที่ 269)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1952). กฎ ก.พ. ออกตามความใน พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2485 (ฉบับที่ 269). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/229690.
View online Resources