เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2563

ข้อมูลอ้างอิง
(2021). เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2563. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/576835.
View online Resources