กฎ ก.พ. ฉบับที่ 797 (พ.ศ. 2518) ออกตามความใน มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ในกระทรวง ทบวง กรม ฝ่ายพลเรือน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1975). กฎ ก.พ. ฉบับที่ 797 (พ.ศ. 2518) ออกตามความใน มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ในกระทรวง ทบวง กรม ฝ่ายพลเรือน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/193428.
View online Resources