ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 209/2565 เรื่อง การฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรม และวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ทางทะเล ตามประมวลข้อบังคับ ว่าด้วยการขนส่งสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ทางน้ำระหว่างประเทศ (International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code))

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 209/2565 เรื่อง การฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรม และวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ทางทะเล ตามประมวลข้อบังคับ ว่าด้วยการขนส่งสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ทางน้ำระหว่างประเทศ (International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/604920.
View online Resources