ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐมอริเชียส (โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นายบัณฑิต โสตถิพลาฤทธิ์ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐมอริเชียส)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐมอริเชียส (โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นายบัณฑิต โสตถิพลาฤทธิ์ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐมอริเชียส). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/255657.
View online Resources