ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ "มูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของศาลจังหวัดภูเก็ต แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ "มูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของศาลจังหวัดภูเก็ต แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/198196.
View online Resources