คำสั่งนายทะเบียนสถาบันการเงินประชาชน ที่ 2/2565 เรื่อง กำหนดรายละเอียดของข้อมูลที่ธนาคารผู้ประสานงานต้องประมวลผลเกี่ยวกับการให้บริการทางการเงินและข้อมูลทั่วไปของสถาบันการเงินประชาชน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). คำสั่งนายทะเบียนสถาบันการเงินประชาชน ที่ 2/2565 เรื่อง กำหนดรายละเอียดของข้อมูลที่ธนาคารผู้ประสานงานต้องประมวลผลเกี่ยวกับการให้บริการทางการเงินและข้อมูลทั่วไปของสถาบันการเงินประชาชน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/606115.
View online Resources