ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณข้าวเพื่อการออกหนังสือรับรองการส่งออกไปสหภาพยุโรปสำหรับปี 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2015). ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณข้าวเพื่อการออกหนังสือรับรองการส่งออกไปสหภาพยุโรปสำหรับปี 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/419984.
View online Resources