"พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562" ในมิติด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
นรากร นันทไตรภพ (2019). "พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562" ในมิติด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/572035.
View online Resources