บันทึกการประชุมสภาผู้แทน ครั้งที่ 6/2493 (สามัญ) ชุดที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2493 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 10.20 นาฬิกา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1950). บันทึกการประชุมสภาผู้แทน ครั้งที่ 6/2493 (สามัญ) ชุดที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2493 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 10.20 นาฬิกา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/212809.
View online Resources