รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 42/วันที่ 7 กรกฎาคม 2559

ข้อมูลอ้างอิง
(2016). รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 42/วันที่ 7 กรกฎาคม 2559. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/501564.
View online Resources