ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันน้ำโขง เลย ชี มูล สงคราม ป่าสัก เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันน้ำโขง เลย ชี มูล สงคราม ป่าสัก เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/548911.
View online Resources