ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต คำขอรับใบแทนใบอนุญาต และเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นคำขอ พ.ศ. 2563

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต คำขอรับใบแทนใบอนุญาต และเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นคำขอ พ.ศ. 2563. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/558229.
View online Resources