บันทึกการประชุมวุฒิสภา ชุดที่ 6 ครั้งที่ 9/2532 (สมัยสามัญ) วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พุทธศักราช 2532 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1989). บันทึกการประชุมวุฒิสภา ชุดที่ 6 ครั้งที่ 9/2532 (สมัยสามัญ) วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พุทธศักราช 2532 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/214966.
View online Resources