ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4430 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การหาการแตกสลายทางชีวภาพแบบใช้ออกซิเจน ของพลาสติกภายใต้การควบคุมสภาวะการหมัก

ข้อมูลอ้างอิง
(2012). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4430 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การหาการแตกสลายทางชีวภาพแบบใช้ออกซิเจน ของพลาสติกภายใต้การควบคุมสภาวะการหมัก. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/326667.
View online Resources