บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 20 ปีที่ 4 ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2542 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 20 ปีที่ 4 ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2542 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/216021.
View online Resources