ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลท่าช้าง ตำบลจันทนิมิต ตำบลพลับพลา ตำบลคลองนารายณ์ ตำบลเกาะขวาง และตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรีเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลท่าช้าง ตำบลจันทนิมิต ตำบลพลับพลา ตำบลคลองนารายณ์ ตำบลเกาะขวาง และตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรีเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/149931.
View online Resources