ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3690 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกรดไนทริกสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม - การวิเคราะห์หาปริมาณเหล็ก - วิธี2,2'- ไบพิริดิลโฟโตเมทริก

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3690 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกรดไนทริกสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม - การวิเคราะห์หาปริมาณเหล็ก - วิธี2,2'- ไบพิริดิลโฟโตเมทริก. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/241387.
View online Resources