ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 30/2549)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 30/2549). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/120964.
View online Resources