คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 1490/2551 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัด ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดอุดรธานี [จำนวน 3 ราย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 1490/2551 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัด ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดอุดรธานี [จำนวน 3 ราย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/122161.
View online Resources