กฎกระทรวง (พ.ศ. 2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ 17

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1977). กฎกระทรวง (พ.ศ. 2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ 17. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/189631.
View online Resources