คำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ 26/2563 เรื่อง กำหนดองค์ประกอบของศูนย์ปฏิบัติการ ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม และสื่อสังคมออนไลน์

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). คำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ 26/2563 เรื่อง กำหนดองค์ประกอบของศูนย์ปฏิบัติการ ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม และสื่อสังคมออนไลน์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/565842.
View online Resources