ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติการบริหารงานคุณภาพ - แนวทางการบริหารงานคุณภาพในโครงการ

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติการบริหารงานคุณภาพ - แนวทางการบริหารงานคุณภาพในโครงการ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/605312.
View online Resources