กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 212/ร. เรื่อง บุคลากรสุขภาพลาออกจากระบบบริการสุขภาพภาครัฐ [ของ นางสาวสิริลภัส กองตระการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล]

ข้อมูลอ้างอิง
กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 212/ร. เรื่อง บุคลากรสุขภาพลาออกจากระบบบริการสุขภาพภาครัฐ [ของ นางสาวสิริลภัส กองตระการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2003030.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล