ประกาศกรมศุลกากร ที่ 138/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับสถานที่อนุญาตเฉพาะคราว สำหรับตรวจของขาเข้าที่ขนถ่ายข้างลำ (Overside)

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศกรมศุลกากร ที่ 138/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับสถานที่อนุญาตเฉพาะคราว สำหรับตรวจของขาเข้าที่ขนถ่ายข้างลำ (Overside). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/563103.
View online Resources