ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6778 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วัสดุนาโน - การหาปริมาณวัตถุนาโนที่ปลดปล่อยจากผง โดยการท าเป็นละอองลอย

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6778 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วัสดุนาโน - การหาปริมาณวัตถุนาโนที่ปลดปล่อยจากผง โดยการท าเป็นละอองลอย. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/606028.
View online Resources