กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1978). กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/88364.
View online Resources