ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6375 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์ที่ใช้บนถนน - ความปลอดภัยเชิงฟังก์ชัน เล่ม 10 แนวทางของ ISO 26262

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6375 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์ที่ใช้บนถนน - ความปลอดภัยเชิงฟังก์ชัน เล่ม 10 แนวทางของ ISO 26262. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/595175.
View online Resources