ประกาศคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการยื่นคำขอ การพิจารณา และการแจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตใช้สารต้องห้ามเพื่อการรักษา พ.ศ. 2557

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2015). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการยื่นคำขอ การพิจารณา และการแจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตใช้สารต้องห้ามเพื่อการรักษา พ.ศ. 2557. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/418632.
View online Resources