ีศาลปกครองกลางส่งคำร้องของผู้ถูกฟ้องคดี (คณะรัฐมนตรี) ในคดีหมายเลขดำที่ 772/2545 และ 773/2545 ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264กรณีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 3 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ีศาลปกครองกลางส่งคำร้องของผู้ถูกฟ้องคดี (คณะรัฐมนตรี) ในคดีหมายเลขดำที่ 772/2545 และ 773/2545 ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264กรณีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 3 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/40721.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล