เอกสารประกอบการพิจารณาญัตติ เรื่อง การเร่งรัดระยะเวลาการวางท่อส่งน้ำจากเขื่อนป่าสักไปยังอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดลพบุรี

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
พุทธชาติ ทองเอม, สุภัทร คำมุงคุณ (2008). เอกสารประกอบการพิจารณาญัตติ เรื่อง การเร่งรัดระยะเวลาการวางท่อส่งน้ำจากเขื่อนป่าสักไปยังอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดลพบุรี. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/75623.
View online Resources