คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ 382/2544 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พ.ศ.2544

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2001). คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ 382/2544 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พ.ศ.2544. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/281995.
View online Resources