ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5303 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอุปกรณ์ควบคุมหลอด เล่ม 2(2) คุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะสำหรับอุปกรณ์คอนเวอร์เตอร์อิเล็กทรอนิกส์แบบลดระดับที่ใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงหรือไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับหลอดไส้

ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5303 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอุปกรณ์ควบคุมหลอด เล่ม 2(2) คุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะสำหรับอุปกรณ์คอนเวอร์เตอร์อิเล็กทรอนิกส์แบบลดระดับที่ใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงหรือไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับหลอดไส้. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/549290.
View online Resources