คำสั่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 21/2548 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา [จำนวน 1 ราย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). คำสั่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 21/2548 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา [จำนวน 1 ราย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/196312.
View online Resources