ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดตรัง เรื่อง การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม "สมาคมฮากกา ตรัง"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดตรัง เรื่อง การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม "สมาคมฮากกา ตรัง". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/237939.
View online Resources