รายงานการวิเคราะห์ของสำนักงบประมาณของรัฐสภา ฉบับที่ 6/2559 สถานะเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-พ.ศ. 2558)

ข้อมูลอ้างอิง
(2016). รายงานการวิเคราะห์ของสำนักงบประมาณของรัฐสภา ฉบับที่ 6/2559 สถานะเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-พ.ศ. 2558). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/477631.
View online Resources