ระบบเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ = International standard book number system

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
สุวคนธ์ ผดุงอรรถ (1985). ระบบเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ = International standard book number system. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/462356.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล