ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยพ้นจากตำแหน่ง (นายปรีชา เกียรติกระจาย นายไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ นายสุชาติ อินทรประสิทธิ์)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยพ้นจากตำแหน่ง (นายปรีชา เกียรติกระจาย นายไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ นายสุชาติ อินทรประสิทธิ์). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/219786.
View online Resources