คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 115/2526 เรื่อง มอบหมายอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521 มาตรา 12

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1983). คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 115/2526 เรื่อง มอบหมายอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521 มาตรา 12. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/111579.
View online Resources