พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตต์ที่ดินในท้องที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พุทธศักราช 2481

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1938). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตต์ที่ดินในท้องที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พุทธศักราช 2481. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/29181.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล