แก้ไขข้อความคลาดเคลื่อน ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเพื่อแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด พ.ศ. 2563 [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 137 ตอนพิเศษ 185 ง วันที่ 13 สิงหาคม 2563 หน้า 15]

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). แก้ไขข้อความคลาดเคลื่อน ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเพื่อแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด พ.ศ. 2563 [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 137 ตอนพิเศษ 185 ง วันที่ 13 สิงหาคม 2563 หน้า 15]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/570955.
View online Resources