พระราชบัญญัติระเบียบการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2537

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1994). พระราชบัญญัติระเบียบการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2537. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/15898.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล