ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 180/2565 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมเรือลำเลียงและหลักสูตรทบทวนผู้ควบคุมเรือลำเลียง ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่าเกี่ยวกับการสอบความรู้ของผู้ทำการในเรือลำเลียง พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 180/2565 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมเรือลำเลียงและหลักสูตรทบทวนผู้ควบคุมเรือลำเลียง ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่าเกี่ยวกับการสอบความรู้ของผู้ทำการในเรือลำเลียง พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/603492.
View online Resources