กฎ ก.พ. ฉบับที่ 525 (พ.ศ. 2508) ออกตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ในกระทรวงทบวงกรมฝ่ายพลเรือน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1965). กฎ ก.พ. ฉบับที่ 525 (พ.ศ. 2508) ออกตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ในกระทรวงทบวงกรมฝ่ายพลเรือน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/205790.
View online Resources